Ordlista

Här följer en sammanställning i bokstavsordning av ofta förekommande ord och begrepp i samband med er husbyggnation.

ABS

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenaders avtal vid uppförande.

 

Besiktning

En genomgång som utförs vid entreprenadavtal för att konstatera om huset uppfyller ställda krav. Vid köp av A-hus utförs slutbesiktning på samtliga hus. Vid husköp via totalentreprenad genomförs även kontrollbesiktning. 

 

Bygghandlingar

Systemhandling för konstruktion, ventilationsritningar, in- och utvändig VA-ritning, golvvärmeritning samt energideklaration framtages till samrådsmötet. Därefter skapas erforderliga bygghandlingar.

 

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

 

Bygglov

Skriftligt tillstånd från kommunens byggnadsnämnd som krävs för att få uppföra, bygga till eller ändra användning av en byggnad. Regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

 

Byggnadskreditiv

Ett tillfälligt lån från banken som betalas ut successivt allt-eftersom byggkostnaderna uppstår. När bygget är klart läggs lånet om till ett vanligt bostadslån.

 

Försäkringar

Vid köp av ett A-hus ingår en färdigställandeförsäkring och en 10-års garanti på byggmaterial, ufört arbete och konstruktion. Du får också en 1-årig villaförsäkring hos Länsförsäkringar. Egendomsskyddet gäller för hus och tomt och ersätter bland annat stöld, skadegörelse och brand. Gäller ej på lösöre.

 

Kontrollansvarig

Det arbete som kräver bygglov eller rivningsplan kräver också en kontrollansvarig. Denne utses av dig som kund och hjälper dig bland annat med att se till att de nödvändiga kontrollerna görs för att bygglagstiftningens krav uppfylls.

 

Lagfart

En officiell registrering av ett förvärv av fast egendom. Lag-farten motsvarar 1,5% av köpeskillingen för tomten samt expeditionsavgift och bekostas av kund.

 

Pantbrev

Ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast bostadslån. Pantbrevet är utfärdat på ett visst belopp och inom en viss del av den pantsatta fastighetens värde. Pantbrev motsvarar 2% av lånesumman samt en adminstrativ avgift och bekostas av kund.

 

PBL

Plan- och bygglagen (2011). Lag för reglering av markanvändning och byggande. 

 

Slutbeställning av hus

Slutbeställning av ditt hus sker när bygglovet är godkänt och avropsblankett skickats in till A-hus. Se sida 15.

 

Spärrförbindelse

A-hus ekonomiska säkerhet för hus och entreprenad. Spärr-förbindelsen upprättas av er bank.

 

Startbesked

För att påbörja bygget av huset krävs att byggnadsnämnden utfärdar ett startbesked. Detta görs normalt i samband med det tekniska samrådet.

 

Tekniskt samråd

Byggnadsnämnden ska skyndsamt kalla till tekniskt samråd efter utfärdat bygglov. För att genomföra det tekniska samrådet behöver A-hus ha färdigställt alla tekniska handlingar. Innan detta kan ej tekniskt samråd genomföras. Säljare ska även ha tecknat färdigställandeförsäkrning  och bokat entreprenörer. Detta är den tekniska prövningen av byggnationen. Här diskuteras arbetets planering och samordning samt de åtgärder som behövs för att byggnaden ska uppfylla plan- och bygglagens baskrav. Resultatet av samrådet protokollförs varefter en kontrollplan upprättas och startbesked ges.