Från avtal till färdigt hus

Det är mycket att tänka på när det kommer till att bygga hus. För att underlätta för dig i tankarna följer här en kort förklaring över de olika stegen i husprocessen.

Husbyggarskolan

Grattis till ditt husköp!
Du går igenom avtalet tillsammans med din säljare och signerar. Nu börjar en ny spännande resa för både dig och för oss på A-hus. Vi är glada för att vi har fått förtroendet att bygga ditt hus.

Beställ nybyggnadskarta

 

Bygglovsansökan
Det första som händer efter avtalsskrivning är att ni gör en ansökan om bygglov. För att kunna göra detta behövs en hel del förberedelser. De utvändiga valen ska göras och även andra val som är förutsättningar för en bygglovsansökan dettainnebär att man behöver titta på husplacering, infart, parkering, färdig golvhöjd och brandkrav. Här kan du läsa om bygglovsprocessen


Utvändiga val
Utvändiga val är de delar av ert hus som syns på utsidan av huset och som påverkar bygglovet och husets projektering. Exempel på detta är fasad, fönstersättning, spröjs, ytterdörrar, braskamin mm. Detta görs tillsammans med din säljare och skickas sedan till vårt huvudkontor för godkännande. VIKTIGT! Här skall även placering av installationer i kök och badrum fastställas. Här kan du läsa mer om de utvändiga valen


Placering på tomten
Kommunen behöver veta hur huset och eventuell sidobyggnad ska placeras på tomten och hur högt det ska ligga. Detta bestämmer du tillsammans med din säljare. Låt eventuellt göra en geoteknisk undersökning av tomten. Ha gärna med era tankar kring infart, gångar och uteplatser redan här, då det kan påverka hur du vill placera huset.

Detaljplan för tomt 
Välj kontrollansvarig
Glöm inte att det är du som kund som ska välja en kontrollansvarig (KA) för husbygget. Denna person anmäls till kommunen i samband med att bygglovsansökan skickas in.

VA-ansökan

VA-ansökan görs alternativt en anmälan beroende på om man har kommunalt eller enskilt avlopp.

Besök Marbodals kökskonsult efter att Utvändiga val är gjorda och sätt en personlig prägel på ditt kök. (För dig som valt att köpa ett av våra Favorithem väljer du köket tillsammans med din säljare i samband med Invändiga val och besöker alltså inte Marbodal.)

När det kommer till att välja kök finns det två tillvägagångssätt att välja mellan:
1. Du gör ett besök hos Marbodal för att planera ditt kök i samband med att du gör dina utvändiga val. Före besöket har du erhållit en köksritning från din säljare. Skulle några ändringar i planritningen för köket behövas måste dessa godkännas av oss innan köket kan fastställas och alla val slutföras. Först efter detta tar vi fram bygglovshandlingar. Fördelen med att ta besöket hos Marbodal innan de utvändiga valen är helt fastställda är att du har möjlighet att justera placering av installationerna.
 

2. Du gör ditt besök hos Marbodal efter att du gjort dina utvändiga val och ansökt om att få bygglovshandlingar från oss. Detta alternativ väljer du om du vill påskynda processen och är helt nöjd med utformningen av köket i sitt standardutförande. Detta alternativ innebär att du inte kan göra några ändringar i kökets planlösning senare. Fördelar med att besöka Marbodal efter att utvändiga val är fastställda är att du får dina bygglovshandlingar lite tidigare i processen och kan söka bygglov och besöka Marbodal under handläggningstiden hos kommunen.

Bygg ditt kök online i vår Husbyggare

För att kunna söka bygglov ska du motta nedan ritningar från oss. Dessa tas fram och skickas till dig för godkännande i samband med att du och din säljare fastställer era utvändiga val.

 •      Planritning
 •      Fasadritning
 •      Sektionsritning
 •      Situationsplan 
 •      Måttsatta köks- och klädvårdsunderlag

När du mottagit dessa och även genomfört punkterna under Bygglovsprocessen så kan du söka bygglov. Detta gör du via kommunens egna blanketter eller digitala ansökan. Du kan läsa mer på din kommuns hemsida för hur ansökan ska skickas i just din kommun. Självklart hjälper din säljare dig med detta. 

Tänk på att marklov kan behövas vid byggnation på komplicerade tomter. Kontakta din säljare för mer information. Kommunens handläggningstid är cirka 10 arbetsveckor, men kan givetvis variera mellan olika kommuner.

När bygglovet är inskickat till kommunen kan du börja titta på vilka invändiga val du vill ha, här kan du sätta din egna personliga prägel på ditt hus. Bygglovet tar ca 10 veckor och under denna tiden kan du ta beslut om golv, innerdörrar, badrumsinredning med mera. Om du förberett detta tillsammans med din säljare kan ni så fort bygglovet godkänts av kommunen skicka in era invändiga val till vår säljsupportavdelning för godkännande. Detta sparar tid för hela din husbyggnadsprocess. Huset kan efter godkännande planeras in för leverans! 

Läs mer i nästa steg -  Slutbeställning av huset

Vår orderhandläggare granskar och godkänner de invändiga val du har gjort och bokar in den dag då ditt hus planeras att levereras till tomten. Beroende på om du köpt total- eller generalentreprenad ordnar byggledare och säljare eller entreprenör med entreprenadkontraktet. 

Du och din säljare går igenom de handlingar som omfattas av slutbeställningen av ditt hus, som sedan skickas in till vår orderhandläggare.

Handlingarna omfattar:

 •      Avropsblankett
 •      Vägbeskrivning inkl. kartor till byggplats
 •      Godkänt bygglov från kommunen
 •      Invändiga val
 •      Om möjligt en leveransplanering för alla invändiga val som kommer till byggplats efter huseleveransen
 •      Kökshandlingar (gäller ej Favorithem)
 •      Uppdaterad produktionskostnadskalkyl
   

När alla handlingar är granskade och godkända av oss planeras tillverkningen av ditt hus in i produktionen i vår fabrik och du får en beräknad leveransvecka för ditt nya hem. Leveransveckan ligger sedan till grund för den tidplan som presenteras under uppstartsmötet med din byggledare eller entreprenör.

När du mottagit din leveransvecka för huset kommer vi börja producera och förbereda inför din leverans.

Vi kommer ta fram:

 •     Entreprenadkontrakt för totalentreprenad
 •     Energiberäkning
 •     Teckna färdigställande-, nybyggnads-, och villaförsäkring. Dessa tecknas oavsett vilken entreprenadform du valt.
 •     Bygghandlingar

Tekniskt samråd hålls med kommunen före husleverans, varpå det är klart att påbörja byggnationen. Syftet med det tekniska samrådet är att ni ska få ett Startbesked. Detta måste man få för att få börja byggnationen av huset. Vi kommer hjälpa dig att ta fram alla nödvändiga handlingar inför detta samråd. Samrådet bokas i samband med dig, er kontrollansvarig och kommunen. 

På detta mötet går man igenom:

 • Arbetets planering och organisation
 • Kontrollplan (denna tas fram av kontrollansvarig)
 • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollen ska avse
 • Vem som ska utföra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske
 •  Ev. geotekniskundersökning 
 • Konstruktionsritningar
 • Teknisk sektion genom grund, vägg och tak
 • Grundplan
 • Takstolsplan med redovisning av upplag, pelare och balkar
 • Konstruktionsdokumentation enligt EKS10 29 §
 • Ritningar för ventilation
 • Ritningar för VS
 • Redovisning av omhändertagande av dagvatten
 • Energiberäkning
 • Bevis om tecknat färdigställandeskydd
   

Kommunen gör utsättning av husets läge. Entreprenörerna anländer och tar de första spadtagen.
Utsättning
Utsättning av husets läge och sockelhöjd, enligt godkänt bygglov, äger rum i samband med att markarbetet startar. Inom detaljplanlagt område sker detta normalt av kommunens utsättare, i vissa fall av markentreprenören. Markentreprenören medverkar och du som kund är välkommen att delta.

Markarbete
Markarbetets omfattning varierar beroende på tomtens/fastighetens beskaffenhet och eventuella befintliga byggnader. Utvändigt vatten och avlopp samt tomrör för telefoni och elkablar läggs ner i marken. När markarbetet sker iordningställs även framkomlig väg och uppläggningsplats för byggnadsmaterial. (Om detta ingår i avtalet)

Grundläggning
Grundentreprenör sätter kantelement, isolering och armering samt gjuter bottenplattan. VVS-entreprenör iordningställer avlopp i grunden och golvvärmeslingor. Murning av väggar till suterräng- eller sluttningshus och källare sker i detta stadie.

Huset har tillverkats i vår fabrik och ska nu levereras till din tomt. Här får du gärna delta och kolla när huset levereras. Huset kommer på lastbilar och lastas av med kran. På leveransdagen stomreses huset och färdigställs sedan enligt tidplanen. Att få huset vädertätt tar normalt en till två dagar. Byggtiden är normalt 20-28 byggveckor från stomresning till färdigt hus, men är givetvis beroende av husets storlek och komplexitet

Nu är huset tätt och byggnationen fortsätter. Under denna tid kommer kakelsättare, elektriker, målare med flera att arbeta i ert hus. Ni kommer träffa elektriker för att göra extra tillval samt välja kakel och klinker till ert hus. Under denna period görs också provtryckning för att se att huset är tätt och en rad andra kontroller genomförs på huset.

Nu är huset färdigbyggt!

I de fall vi tillhandahåller totalentreprenad beställs även en kontrollbesiktning till ca två veckor före slutbesiktning. Då ska samtliga entreprenörer vara klara med sitt arbete. Efter godkänd slutbesiktning får du nycklarna och huset överlämnas till dig. Eventuella kvarstående punkter enligt slutbesiktningsprotokollet åtgärdas inom 60 dagar. Vid totalentreprenad utförs båda besiktningar med en certifierad besiktningsman.
Ditt nya hus har 10-års garanti på byggmaterial, utfört arbete och konstruktion.

Kommunen deltar på slutbevis på byggplats i samband med slutbesiktning eller strax därefter. Sedan utfärdar kommunen ett slutbesked och därefter är du välkommen att flytta in i ditt nya hem.

Kontrollansvarig sammanställer den dokumentation som krävs enligt kontrollplanen och bokar slutbevis med kommunen.
Slutbevis görs i samband med slutbesiktningen. Slutbeskedet som utfärdas av kommunen är en bekräftelse på att huset byggts enligt alla uppställda krav.
 

Välkommen till ditt nya hem!

Nu är ditt nya hem färdigt och du kan flytta in.
Välkommen hem!